Vocab

Hôm nay thời tiết thế nào?
play
What’s the weather like today?
Hôm nay trời nóng, ít mây, gió nhẹ.
play
It’s hot, a little cloudy, light wind today.
Bạn đã xem dự báo thời tiết chưa?
play
Did you see the weather forecast?
Mình xem rồi. Hôm nay trời hơi lạnh.
play
Yes. The weather is rather cold today.
Thời tiết ở Hà Nội như thế nào?
play
What is the weather like in Hanoi?
Bây giờ ngoài trời đang mưa rất to.
play
It's raining really hard out there.
Trời mát.
play
It’s cool.
Trời ấm.
play
It’s warm.
Trời đẹp.
play
The weather’s fine .
Trời đang tối dần.
play
The sky is getting dark.
Trời lạnh.
play
It’s cold.
Trời đang mưa nhỏ.
play
It's raining a little bit.
Sắp có bão.
play
A storm is coming.
Tôi nghĩ trời sẽ mưa.
play
I think it will rain.
Trời vẫn mưa à?
play
It’s still raining?
Trời tạnh mưa rồi.
play
The rain has stopped.
Trời đang nắng dần lên.
play
The weather is getting fair.
Hôm nay thời tiết xấu quá!
play
What miserable weather!
Nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu độ C ?
play
What’s the temperature outside?
Bây giờ nhiệt độ bên ngoài là 32°C.
play
Now the outside temperature is 32°C.
Một năm có mấy mùa?
play
How many seasons are there in a year?
Một năm có 4 mùa: Mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông.
play
There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.
Mai ơi, khí hậu Hồ Chí Minh thế nào?
play
What is the climate like in Ho Chi Minh city, Mai?
Khí hậu Hồ Chí Minh chỉ có hai mùa: mùa khô và mùa mưa.
play
Ho Chi Minh city has only two seasons: the dry season and the wet season.
Khí hậu miền Bắc thế nào?
play
What is the climate like in the North?
Miền Bắc có 4 mùa rõ rệt.
play
The North has four distinct seasons.
Bây giờ là mùa gì?
play
What season is it now?
Bây giờ là mùa xuân.
play
It's spring now.
Bạn thích mùa nào?
play
Which season do you like?
Mình thích mùa thu.
play
I like autumn.